ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่

เวลา

แหล่งข่าว

หัวข้อ

19 ม.ค. 2567

18:23

WORLD

จดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์  ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า  รายละเอียด

เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเสนอชื่อกรรมการ ล่วงหน้า  รายละเอียด

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  รายละเอียด