การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

บริษัทเวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยยึดหลักดำเนินกิจการด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักดีว่า รากฐานธุรกิจที่มั่นคงคือการที่บริษัทฯ ต้องเติบโตไปพร้อมๆกับการสร้างประโยชน์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และชุมชน บริษัทฯ จึงมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหลักมาตรฐานสากล และตามกฏเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของประเทศไทย

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทเวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการดำเนินกิจการด้วยคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการ

นโยบายและทิศทางองค์กร

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และชุมชน โดยได้สร้างนโยบายในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมกับการดำเนินกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้