งบการเงิน

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  • งบการเงินประจำปี 2565  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
  • Financial statements as of 31 December 2022

งวดงบการเงิน
ณ วันที่

งบปี 59
31/05/2559

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ

สินทรัพย์รวม 

2,455.06   

หนี้สินรวม 

1,058.76   

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

1,356.08   

มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 

3,467.17   

รายได้รวม 

1,226.00  

กำไรสุทธิ 

397.58   

กำไรต่อหุ้น (บาท) 

0.06   

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ROA(%) 

20.61   

ROE(%) 

34.36   

อัตรากำไรสุทธิ(%) 

32.43   

ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่

30/12/2559

ราคาล่าสุด(บาท)

2.10

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

-

วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ

31/08/2559

P/E (เท่า) 

-

P/BV (เท่า)

-

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 

0.21

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) 

-

งวดงบการเงิน
 ณ วันที่

งบปี 59
 31/05/2559

งบปี 60
 31/05/2560

งบปี 61
 31/05/2561

งบปี 62
 31/12/2562

ไตรมาส 2/63
 30/11/2562

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ

สินทรัพย์รวม

2,455.06

4,839.99

2,364.80

2,790.79

2,751.67

หนี้สินรวม

1,058.76

3,089.16

586.99

961.40

914.08

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,356.08

1,750.69

1,777.81

1,829.39

1,837.58

มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว

3,467.17

3,467.36

3,648.38

3,648.38

3,648.38

รายได้รวม

1,226.00

1,145.19

1,108.92

133.94

69.30

กำไรสุทธิ

397.58

369.69

-262.32

25.27

14.90

กำไรต่อหุ้น (บาท)

0.06

0.05

-0.04

-

-

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ROA (%)

20.61

12.19

-7.57

1.17

2.69

ROE (%)

34.36

23.80

-14.87

1.38

3.72

อัตรากำไรสุทธิ (%)

32.43

32.28

-23.66

18.87

21.51

ค่าสถิติสำคัญ
 ณ วันที่

30/12/2559

29/12/2560

28/12/2561

30/12/2562

12/05/2563

ราคาล่าสุด (บาท)

2.10

2.10

2.10

2.10

2.10

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

-

-

-

-

-

วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ

31/08/2559

31/08/2560

31/08/2561

31/08/2562

31/12/2562

P/E (เท่า)

-

-

-

-

-

P/BV (เท่า)

-

-

-

-

-

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)

0.21

0.28

0.24

0.25

0.25

กำไรต่อหุ้น (บาท)

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

  • เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนแต่ละแห่ง รอบระยะเวลาบัญชีของข้อมูลนี้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสิ้นปีบัญชีของแต่ละบริษัท เนื่องจากมีบริษัทบางแห่งที่สิ้นปีบัญชีไม่ใช่วันที่ 31 ธันวาคม หรือไม่ใช่ปีบัญชี 12 เดือนมาตรฐาน
  • ข้อมูลในงบการเงินนำเสนอตามข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนส่งในงวดนั้น ๆ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินของบริษัท เนื่องจากบางบริษัทอาจปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบในงบการเงินล่าสุด
  • สำหรับบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดของหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น(P/E) อัตราส่วนราคาตลาดของหุ้น ต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (P/BV) และเงินปันผล คำนวณเปรียบเทียบโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้น
  • สำหรับบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศนั้น