นโยบายต่อต้านการทุจริต

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

       บริษัทเวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นในคุณภาพที่ดีของสินค้า บริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นใด ๆ ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอการเรียกร้องการให้รับสินบน การชักจูงสู่การกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการทำลายความไว้วางใจ โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการร่วมกันกระทำการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อตนเองหรือต่อพรรคพวกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผลประโยชน์ในที่นี้ไม่จำกัดเฉพาะในรูปของตัวเงินเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่น ๆ อีกด้วย

       บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทฯ ได้มีการประเมินการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น มีการเตรียมความพร้อม คิดหาวิธีแก้ไขปัญหา และกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสให้เอื้อต่อการปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานทุกฝ่าย รวมถึงบุคคลภายนอกด้วย