คู่มือจรรยาบรรณ

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นโยบายการดําเนินกิจการด้วยคุณธรรม

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการดําเนินกิจการด้วยคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินกิจการดังต่อไปนี้

นโยบายการดําเนินกิจการด้วยคุณธรรมนโยบายการดําเนินกิจการด้วยคุณธรรม 2566

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยยึดหลักดำเนินกิจการด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักดีว่ารากฐานธุรกิจที่มั่นคงคือการที่บริษัทฯ ต้องเติบโตไปพร้อม ๆ กับการสร้างประโยชน์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าและชุมชน บริษัทฯ จึงมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยไดรับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2555 ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

  • สิทธิของผู้ถือหุ้น
  • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  • บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  • การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 2566