คู่มือจรรยาบรรณ

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นโยบายการดําเนินกิจการด้วยคุณธรรม

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการดําเนินกิจการด้วยคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินกิจการดังต่อไปนี้

นโยบายการดําเนินกิจการด้วยคุณธรรม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยยึดหลักดำเนินกิจการด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักดีว่ารากฐานธุรกิจที่มั่นคงคือการที่บริษัทฯ ต้องเติบโตไปพร้อม ๆ กับการสร้างประโยชน์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าและชุมชน บริษัทฯ จึงมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยไดรับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2555 ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

  • สิทธิของผู้ถือหุ้น
  • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  • บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  • การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ