สารจากประธานกรรมการ

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสังคมให้มีความเจริญรอบด้าน บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายฐานธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ในการสร้างความแข็งแกร่งและผลกำไรในระยะยาว โดยมีภารกิจ คือ

  • เพื่อขยายฐานการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่และตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง
  • เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของพลังงาน และขยายฐานธุรกิจพลังงานทดแทน
  • เพื่อการดูแลชุมชนที่เราให้บริการ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • เพื่อเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้น
  • เพื่อดูแลชุมชนที่เราให้บริการ
  • เพื่อเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะดำเนินนโยบายธุรกิจโดยเน้นที่การปรับปรุง และพัฒนาธุรกิจและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจที่มากขึ้น และช่วยให้การบริหารต้นทุน ค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็จะยังคงเดินหน้าในการมีส่วนร่วมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ยึดมั่นในการเป็นผู้นำที่ดี รวมถึงการมีวินัยในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างมั่นคงและสม่ำเสมอตลอดไป สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษัทฯมีความมั่นใจและมุ่งมั่นว่าการกำหนดเป้าหมาย นโยบายการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน เสริมสร้างความแข็งแกร่งมั่นคงให้แก่บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นลูกค้าและองค์กรต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุน และไว้วางใจในการบริหารงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาnพร้อมกันนี้ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป