ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่

เวลา

แหล่งข่าว

หัวข้อ

20 พ.ย. 2561

17:34

WORLD

อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) รายละเอียด

09 พ.ย. 2561

17:14

WORLD

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม รายละเอียด

02 พ.ย. 2561

08:58

WORLD

อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียด

12 ต.ค. 2561

18:57

WORLD

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ส.ค. 2561 รายละเอียด

12 ต.ค. 2561

17:30

WORLD

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด

12 ต.ค. 2561

17:20

WORLD

อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561 รายละเอียด

12 ต.ค. 2561

17:19

WORLD

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด

28 ก.ย. 2561

17:40

WORLD

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด

20 ส.ค. 2561

18:42

WORLD

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. 2561 (แก้ไข) รายละเอียด

02 ส.ค. 2561

09:00

WORLD

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. 2561 รายละเอียด

01 ส.ค. 2561

09:43

WORLD

งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 รายละเอียด

01 ส.ค. 2561

09:43

WORLD

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด

01 ส.ค. 2561

09:39

WORLD

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด

24 พ.ค. 2561

08:49

SET

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งการดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายเพิกถอนซึ่งครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนแล้ว และเพิ่มเหตุเพิกถอนกรณีไม่นำส่งงบ Q3/60 ภายในกำหนด รายละเอียด

15 พ.ค. 2561

17:12

WORLD

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 รายละเอียด

23 เม.ย. 2561

17:05

WORLD

อนุมัติงบการเงิน , กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 , แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก แก้ไข รายละเอียด

11 เม.ย. 2561

21:18

WORLD

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 28 ก.พ. 2561 รายละเอียด

11 เม.ย. 2561

21:17

WORLD

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด

11 เม.ย. 2561

21:17

WORLD

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด

11 เม.ย. 2561

21:06

WORLD

อนุมัติงบการเงิน , กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 , แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก รายละเอียด

11 เม.ย. 2561

21:05

WORLD

กรรมการลาออก รายละเอียด

19 มี.ค. 2561

08:24

WORLD

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน 20 บริษัทจดทะเบียนให้เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 รายละเอียด

01 ก.พ. 2561

08:54

WORLD

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน 20 บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 รายละเอียด

15 ม.ค. 2561

08:54

WORLD

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2560 รายละเอียด

15 ม.ค. 2561

08:54

WORLD

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด

15 ม.ค. 2561

08:53

WORLD

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด

15 ม.ค. 2561

08:53

WORLD

อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด