ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่

เวลา

แหล่งข่าว

หัวข้อ

24 ธ.ค. 2563

17:32

WORLD

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย รายละเอียด

16 พ.ย. 2563

18:19

WORLD

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 รายละเอียด

16 พ.ย. 2563

18:06

WORLD

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด

16 พ.ย. 2563

18:04

WORLD

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด

16 พ.ย. 2563

18:00

WORLD

อนุมัติงบการเงินประจำไตรมาส 3/2563 และแต่งตั้งกรรมการอิสระ รายละเอียด

17 ส.ค. 2563

08:29

WORLD

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด

14 ส.ค. 2563

22:25

WORLD

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 รายละเอียด

14 ส.ค. 2563

19:04

WORLD

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 รายละเอียด

14 ส.ค. 2563

19:02

WORLD

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด

14 ส.ค. 2563

18:08

WORLD

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด

14 ส.ค. 2563

18:07

WORLD

อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  รายละเอียด

18 พ.ค. 2563

06:32

WORLD

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) รายละเอียด

15 พ.ค. 2563

20:11

WORLD

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 รายละเอียด

15 พ.ค. 2563

20:10

WORLD

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) รายละเอียด

15 พ.ค. 2563

20:10

WORLD

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด

15 พ.ค. 2563

20:09

WORLD

อนุมัติงบการเงินประจำไตรมาส 1/2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 รายละเอียด

28 เม.ย. 2563

09:20

WORLD

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข) รายละเอียด

27 เม.ย. 2563

18:09

WORLD

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด

15 เม.ย. 2563

17:18

WORLD

แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (แก้ไข) รายละเอียด

13 เม.ย. 2563

18:34

WORLD

แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียด

02 เม.ย. 2563

08:31

SET

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เวลาบริษัทจดทะเบียน เพื่อดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) และการขยายระยะเวลาการเพิกถอน KTECH รายละเอียด

06 มี.ค. 2563

17:06

WORLD

อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 7 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และอนุมัติแก้ไขและเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รายละเอียด

02 มี.ค. 2563

13:35

WORLD

อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 งดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข) รายละเอียด

02 มี.ค. 2563

12:40

WORLD

อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 งดจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (แก้ไข) รายละเอียด

02 มี.ค. 2563

09:17

WORLD

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 รายละเอียด

02 มี.ค. 2563

09:17

WORLD

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) รายละเอียด

02 มี.ค. 2563

09:00

WORLD

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด

02 มี.ค. 2563

09:00

WORLD

อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น รายละเอียด

02 มี.ค. 2563

08:30

SET

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน 13 บริษัทจดทะเบียนให้เร่งดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) รายละเอียด

18 ก.พ. 2563

12:33

WORLD

อนุมัติเพิ่มทุนในบริษัทย่อย รายละเอียด

27 ม.ค. 2563

17:12

WORLD

แจ้งความคืบหน้าการเปลี่ยนรอบปีบัญชี บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายละเอียด

14 ม.ค. 2563

20:32

WORLD

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2562 รายละเอียด

14 ม.ค. 2563

20:32

WORLD

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) รายละเอียด

14 ม.ค. 2563

20:30

WORLD

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด

14 ม.ค. 2563

20:30

WORLD

อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด