ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่

เวลา

แหล่งข่าว

หัวข้อ

19 ส.ค. 2565

18:53

WORLD

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ประจำไตรมาส 2 ปี 2565 รายละเอียด

11 ส.ค. 2565

20:03

WORLD

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข) รายละเอียด

11 ส.ค. 2565

18:41

WORLD

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด

11 ส.ค. 2565

18:41

WORLD

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 รายละเอียด

11 ส.ค. 2565

18:40

WORLD

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด

11 ส.ค. 2565

18:39

WORLD

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 รายละเอียด

14 ก.ค. 2565

07:00

SEC

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 รายละเอียด

12 ก.ค. 2565

17:25

WORLD

แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายละเอียด

08 ก.ค. 2565

07:00

SEC

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 07 กรกฎาคม 2565 รายละเอียด

07 ก.ค. 2565

21:09

WORLD

แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายละเอียด

04 ก.ค. 2565

20:13

WORLD

แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายละเอียด

04 ก.ค. 2565

17:45

WORLD

แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายละเอียด

13 มิ.ย. 2565

18:29

WORLD

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ประจำไตรมาส 1 ปี 2565 รายละเอียด

12 พ.ค. 2565

20:31

WORLD

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด

12 พ.ค. 2565

20:31

WORLD

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 รายละเอียด

12 พ.ค. 2565

20:30

WORLD

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด

12 พ.ค. 2565

20:27

WORLD

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1/2565  รายละเอียด

26 เม.ย. 2565

18:46

WORLD

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด

11 มี.ค. 2565

20:57

WORLD

รายงานความคืบในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายประจำปี 2564  รายละเอียด

25 ก.พ. 2565

09:00

WORLD

อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 งดจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (แก้ไขเท็มเพลต) รายละเอียด

25 ก.พ. 2565

09:00

WORLD

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (แก้ไขเทมเพลต) รายละเอียด

25 ก.พ. 2565

08:52

WORLD

อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 งดจ่ายผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (แก้ไขเท็มเพลต) รายละเอียด

24 ก.พ. 2565

22:18

WORLD

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด

24 ก.พ. 2565

22:18

WORLD

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 รายละเอียด

24 ก.พ. 2565

22:17

WORLD

งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด

24 ก.พ. 2565

22:16

WORLD

อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น รายละเอียด

25 ม.ค. 2565

20:01

WORLD

ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม รายละเอียด

18 ม.ค. 2565

18:28

SET

ตลท. ขอให้ WORLD เร่งชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อย รายละเอียด

07 ม.ค. 2565

21:47

WORLD

ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม รายละเอียด

06 ม.ค. 2565

12:32

WORLD

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด

06 ม.ค. 2565

07:25

WORLD

แต่งตั้งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด

04 ม.ค. 2565

08:27

WORLD

แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายละเอียด