โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น (หุ้น)% หุ้น
1รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์5,200,000,00071.26
2นางแสงศรี จิยะจันทน์942,191,18012.91
3นายกฤษฎา ตันเปาว์225,987,0003.10
4นายจิตรภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา225,810,7003.09
5นางเพ็ญศรี วันไชย200,238,540 2.74
6น.ส.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ70,000,0000.96

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น