โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น (หุ้น)จำนวนหุ้น (%) 
1รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์5,350,000,00073%
2นายแก้วขวัญ จิยะจันทน์250,000,0003%
3นายขวัญแก้ว จิยะจันทน์230,000,0003%
4นายกฤษฎา ตันเปาว์225,987,0003%
5นายจิตรภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา225,810,700 3%
6นางเพ็ญศรี วันไชย200,238,5403%
7น.ส.ณชนก จิยะจันทน์150,000,0002%
8น.ส.หนึ่งชนก จิยะจันทน์150,000,0002%
9นางวราพรรณ ตันเปาว์70,000,0001%
10นายไพโรจน์  พาณิชย์กุล34,264,0000%

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น