วิสัยทัศน์

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประวัติความเป็นมา

ปี 2556 กลุ่มจิยะจันทน์ ภายใต้การนำของ รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และได้ขยายการลงทุนของบริษัทไปยังธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จนกระทั่งปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายให้บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น ผู้นำการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ เพื่อส่งมอบแก่ลูกค้าด้วยมูลค่าสูงสุด ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดอย่างไร้ข้อจำกัด พัฒนาระบบการก่อสร้างและสาธารณูปโภคด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  • มุ่งมั่นพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ โครงการที่อยู่อาศัย และระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้า
  • มุ่งเน้นการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน แสวงหาพันธมิตร โอกาสในการลงทุน สร้างผลประกอบการที่ดี และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
  • มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโต เพื่อตอบสนองผลตอบแทนที่ดีแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และบุคลากร อย่างยั่งยืน
  • ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าอย่างเข้าใจและรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด
  • ดำเนินการโครงการอสังหาริมทรัพย์ ไปพร้อมกับการการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบริหารงานด้วยระบบงานมาตรฐาน ที่ประกอบด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบและแนวดิ่ง โดยเป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เพื่อจำหน่ายและเพื่อให้เช่าพื้นที่ระยะสั้นและระยะยาว แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 5 กลุ่ม

  • โครงการนิคมอุตสาหกรรม และอาคารพาณิชย์เพื่อจำหน่าย
  • โครงการที่อยู่อาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียมเพื่อจำหน่ายและเพื่อให้เช่า
  • ธุรกิจให้เช่าและจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดินเปล่า แวร์เฮาส์ โกดังสินค้า โรงงาน อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ฯลฯ)
  • ธุรกิจจำหน่ายและให้บริการระบบสาธารณูปโภค
  • ธุรกิจรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์