WORLD เปลี่ยนรอบปีบัญชีใหม่

2020-01-28 10:30:00

        รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WORLD เปิดเผยว่า ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 45 เรื่องรอบปีบัญชีบริษัทจากเดิม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ของปีถัดไปแก้ไขเป็น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปีบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่ 45 เรื่องรอบปีบัญชี และดำเนินการเปลี่ยนรอบบัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากรเรียบร้อยแล้ว ในเดือนธันวาคม 2562ทั้งนี้บริษัทมีรอบระยะเวลาบัญชีแรกของการเปลี่ยนแปลง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์