เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หลักการและเหตุผล

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ในหลายพื้นที่ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในโซนภาคใต้ รวมถึงกลุ่มคนในพื้นที่ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งปัจจุบันด้วยการระบาดของโควิด 19 ส่งผลต่อกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง โดยเฉพาะสถาบันการเงิน ธนาคารมีความกังวลในการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าในภาวการณ์เช่นนี้ บริษัทจึงเห็นแนวทางในการช่วยลูกค้าที่มีความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยการให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์กับบริษัทได้โดยตรง อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของโครงการและเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน และรวดเร็ว และสำหรับบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้มีความชัดเจน โปร่งใสในการจ่าย การเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆและเบี้ยปรับ อันเป็นการส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินด้วยราคาที่เหมาะสมและได้รับข้อมูลโปร่งใสและเพียงพอต่อการตัดสินใจ

ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายฉบับนี้ใช้สำหรับบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แนวนโยบาย

1 . อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยสัญญา (เช่าซื้อ) (คิดอัตราแบบลดต้นลดดอก) อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด
1.1 อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ (เช่าซื้อ) เพื่อที่อยู่อาศัย ร้อยละ 4 ต่อปีร้อยละ 8 ต่อปี
1.2 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด กรณีผิดนัดชำระหนี้ร้อยละ 15 ต่อปีร้อยละ 15 ต่อปี

การคำนวณค่าปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้

เบี้ยปรับกรณีชำระค่างวดล่าช้าร้อยละ 15 หักออกด้วยอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อปกติ ต่อปี หักด้วยจำนวนเงินค่าทำเนียมอื่นๆของงวดนั้นๆ ตัวอย่าง ค่างวดเช่าซื้องวดเดือนละ 20,000 บาท อัตราค่าดอกเบี้ยเช่าซื้อปกติ ร้อยละ 6 ต่อปี ผิดนัดชำระทั้งหมด 30 วัน มีค่าธรรมเนียมการติดตามทวงถาม 100 บาท การคำนวณ (((((15 – 6) x 20,000) หารด้วย 100) หาร 365) x 30) – 100 เท่ากับ คิดเป็นเบี้ยปรับกรณีชำระค่างวดล่าช้าเป็นเงิน 47.94 บาท

2. ค่าธรรมเนียม

ประเภทค่าธรรมเนียม อัตราที่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการติดตามเร่งรัดหนี้สินและฟ้องคดี
2.1 ค่าทนายความฟ้องร้องดำเนินคดี15,000 บาท
2.2 ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายดำเนินคดีตามที่จ่ายจริง

3. วันเริ่มบังคับใช้

นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ช่องทางที่สามารถติดต่อบริษัท

หากลูกค้ามีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงการขอใช้สิทธิตาม นโยบายฉบับนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทาง ดังนี้ บริษัท เวิล์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150 Tel: +66 25634056 Fax: +66 25634057 Email: info@worldcorp.co.th