ความรับผิดชอบทางสังคม

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในแนวทางในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักของความยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อสร้างชุมชนและสังคมให้มีความเติบโตและเข้มแข็งขึ้นประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัทฯ จึงให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิตทางการศึกษาในการพัฒนาด้านการเรียนรู้และนำความรู้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อการให้ความช่วยเหลือแก่สังคมด้านการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ อย่างต่อเนื่องโดยกำหนดนโยบายดังนี้

 • การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวม ทั้งในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรและนิสิต เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อชุมชนและสังคมทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • การเคารพในสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนต่าง ๆ ของบริษัทฯ จะมีเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน บริษัทฯ จะบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรมและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน
 • การส่งเสริมให้บุคลากรในบริษัทฯ มีจิตอาสา และรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม ภายใต้กรอบแนวทาง ดังต่อไปนี้
 • กิจกรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 • กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และเห็นผลอย่างชัดเจน
 • กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอย่างแท้จริง
 • กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้การสนับสนุนพัฒนาเยาวชนและส่งเสริม การเรียนรู้ เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

บริษัทฯ ต้องการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟื้นฟูสังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา สร้างการจ้างงานและพัฒนาทักษะ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

 • ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ รวมทั้งมีส่วนร่วมดำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพและเข้าถึงการศึกษา
 • ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เหมาะสม ทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี
 • สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทฯและชุมชนในด้านการศึกษา
 • พัฒนาให้ผู้ทำงานมีทักษะความรู้ความสามารถ
 • ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี เช่น การเข้าถึงยารักษา การฉีดวัคซีน การออกกำลังกาย การตรวจโรค เป็นต้น
 • สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางสุขภาพและโรคที่สำคัญ รวมถึงการป้องกัน เช่น โรคเอดส์ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ
 • เป็นพันธมิตรกับกิจการอื่น ๆ รวมทั้งรัฐบาลหรือองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อเพิ่มความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ความรู้ และทักษะที่มี

บริษัทฯ ต้องการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟื้นฟูสังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา สร้างการจ้างงานและพัฒนาทักษะ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

 • ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ รวมทั้งมีส่วนร่วมดำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพและเข้าถึงการศึกษา
 • ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เหมาะสม วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี
 • สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทฯและชุมชนในด้านการศึกษา
 • พัฒนาให้ผู้ทำงานมีทักษะความรู้ความสามารถ
 • ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี เช่น การเอื้อต่อการเข้าถึงยา การฉีดวัคซีน การออกกำลังกาย การตรวจโรค
 • สร้างความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามทางสุขภาพและโรคที่สำคัญ รวมถึงการป้องกัน เช่น โรคเอดส์ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ
 • เป็นพันธมิตรกับกิจการอื่น ๆ รวมทั้งรัฐบาลหรือองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อเพิ่มความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ความรู้ และทักษะที่มี