คณะกรรมการบริษัท

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

 ดร.อภิชาติ สระมูล

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

ดร.ครรชิต  สิงห์สุวรรณ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ดร.ประภากร สมิติ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

รองศาตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข

กรรมการ / กรรมการอิสระ

พลตรีหญิงพันธ์ทิพย์ คติภักดีธรรม 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ดร.เจตต์ชัญญา บุญเฉลียว

กรรมการ