คณะกรรมการบริษัท

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์

ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

ดร.แสงศรี จิยะจันทน์

กรรมการ

รศ.ดร.เอกพร รักความสุข

กรรมการ

คุณเจตต์ชัญญา บุญเฉลียว

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายนพปฎล มงคลสินธุ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.ประภากร สมิติ

กรรมการตรวจสอบ

พลตรีหญิงหพันธ์ทิพย์ คติภักดีธรรม

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการอิสระ

ดร.อภิชาติ สระมูล

กรรมการอิสระ