ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่

เวลา

แหล่งข่าว

หัวข้อ

09 ธ.ค. 2562

18:40

WORLD

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด

26 พ.ย. 2562

17:34

WORLD

การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของหุ้นสามัญ บริษัท เอ็น ฮอสปิเทิล จำกัด เพิ่มอีกร้อยละ 16.67 รายละเอียด

20 พ.ย. 2562

09:06

WORLD

การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของหุ้นสามัญ บริษัท เอ็น ฮอสปิเทิล จำกัด (แก้ไข) รายละเอียด

15 พ.ย. 2562

08:38

WORLD

การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของหุ้นสามัญ บริษัท เอ็น ฮอสปิเทิล จำกัด รายละเอียด

06 พ.ย. 2562

13:01

WORLD

เปลี่ยนรอบบัญชีและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (แก้ไข) รายละเอียด

05 พ.ย. 2562

17:54

WORLD

เปลี่ยนรอบบัญชีและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 รายละเอียด

15 ต.ค. 2562

13:02

WORLD

อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562 (แก้ไข) รายละเอียด

15 ต.ค. 2562

08:49

WORLD

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) รายละเอียด

15 ต.ค. 2562

08:49

WORLD

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ส.ค. 2562 รายละเอียด

15 ต.ค. 2562

08:48

WORLD

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด

15 ต.ค. 2562

08:48

WORLD

อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562 รายละเอียด

06 ก.ย. 2562

17:59

WORLD

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด

31 ก.ค. 2562

13:26

WORLD

งดจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไขหัวข้อข่าว) รายละเอียด

30 ก.ค. 2562

21:16

WORLD

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. 2562 รายละเอียด

30 ก.ค. 2562

21:16

WORLD

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด

30 ก.ค. 2562

21:15

WORLD

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด

30 ก.ค. 2562

21:14

WORLD

อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น รายละเอียด

19 เม.ย. 2562

13:21

WORLD

เปลี่ยนชื่อบริษัทย่อยของ WORLD และจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 1 บริษัท รายละเอียด

11 เม.ย. 2562

20:22

WORLD

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 28 ก.พ. 2562 รายละเอียด

11 เม.ย. 2562

20:22

WORLD

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด

11 เม.ย. 2562

20:21

WORLD

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด

11 เม.ย. 2562

20:21

WORLD

อนุมัติงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด

08 มี.ค. 2562

17:07

WORLD

แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท รายละเอียด

24 ม.ค. 2562

22:06

WORLD

แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด

22 ม.ค. 2562

13:06

WORLD

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯสอบถาม (เพิ่มเติม) รายละเอียด

15 ม.ค. 2562

08:47

WORLD

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)(แก้ไข) รายละเอียด

15 ม.ค. 2562

08:07

WORLD

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2561 รายละเอียด

15 ม.ค. 2562

08:07

WORLD

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด

15 ม.ค. 2562

08:07

WORLD

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด

15 ม.ค. 2562

08:06

WORLD

อนุมัติงบการเงิน และการให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวโยงกันด้านความช่วยเหลือทางการเงิน รายละเอียด