ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่

เวลา

แหล่งข่าว

หัวข้อ

12 พ.ย. 2564

21:31

WORLD

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด

12 พ.ย. 2564

20:09

WORLD

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ประจำไตรมาส 3 ปี 2564 รายละเอียด

12 พ.ย. 2564

21:15

WORLD

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 รายละเอียด

12 พ.ย. 2564

21:05

WORLD

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด

12 พ.ย. 2564

21:05

WORLD

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด

12 พ.ย. 2564

21:04

WORLD

อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการบริษัท รายละเอียด

29 ต.ค. 2564

12:38

WORLD

ชี้แจงข้อมูลคดีความของบริษัทฯ (แก้ไข) รายละเอียด

28 ต.ค. 2564

18:40

WORLD

ชี้แจงข้อมูลคดีความของบริษัทฯ รายละเอียด

21 ต.ค. 2564

17:48

WORLD

การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทร่วม และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข) รายละเอียด

18 ต.ค. 2564

22:29

WORLD

การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทร่วม และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข) รายละเอียด

18 ต.ค. 2564

19:21

WORLD

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ประจำไตรมาส 2 ปี 2564 (แก้ไข) รายละเอียด

12 ต.ค. 2564

13:28

WORLD

การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทร่วม และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด

11 ต.ค. 2564

21:34

WORLD

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ประจำไตรมาส 2 ปี 2564 (แก้ไข) รายละเอียด

11 ต.ค. 2564

21:31

WORLD

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2564 (ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม) (แก้ไข) รายละเอียด

08 ต.ค. 2564

18:03

WORLD

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2564 (ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม) (แก้ไข) รายละเอียด

06 ก.ย. 2564

18:25

WORLD

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ประจำไตรมาส 2 ปี 2564 (แก้ไข) รายละเอียด

24 ส.ค. 2564

22:12

WORLD

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ประจำไตรมาส 2 ปี 2564 รายละเอียด

23 ส.ค. 2564

22:15

WORLD

การร่วมลงทุนบริษัทย่อย (แก้ไข) รายละเอียด

20 ส.ค. 2564

18:21

WORLD

การร่วมลงทุนบริษัทย่อย รายละเอียด

17 ส.ค. 2564

06:36

WORLD

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด

17 ส.ค. 2564

06:36

WORLD

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 รายละเอียด

17 ส.ค. 2564

07:15

WORLD

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)(แก้ไข) รายละเอียด

17 ส.ค. 2564

06:36

WORLD

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด

17 ส.ค. 2564

06:35

WORLD

อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รายละเอียด

13 ส.ค. 2564

19:52

WORLD

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2563 และงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม) (แก้ไข) รายละเอียด

19 ก.ค. 2564

09:00

WORLD

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2563 และงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2564ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม (เพิ่มเทมเพลต) รายละเอียด

16 ก.ค. 2564

17:44

WORLD

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2563 และงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2564 รายละเอียด

17 พ.ค. 2564

13:25

WORLD

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ประจำไตรมาส 1 ปี 2564 รายละเอียด

14 พ.ค. 2564

21:33

WORLD

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 รายละเอียด

14 พ.ค. 2564

19:21

WORLD

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 รายละเอียด

14 พ.ค. 2564

19:07

WORLD

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด

14 พ.ค. 2564

19:03

WORLD

อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 รายละเอียด

14 พ.ค. 2564

19:06

WORLD

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด

12 พ.ค. 2564

17:32

WORLD

การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของหุ้นสามัญ บริษัท เวิลด์ อะวอร์ด ป่าตอง จำกัด จนทำให้สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย (แก้ไข)  รายละเอียด

11 พ.ค. 2564

13:08

WORLD

การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของหุ้นสามัญ บริษัท เวิลด์ อะวอร์ด ป่าตอง จำกัด จนทำให้สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย (แก้ไข) รายละเอียด

07 พ.ค. 2564

17:18

WORLD

การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของหุ้นสามัญ บริษัท เวิลด์ อะวอร์ด ป่าตอง จำกัด จนทำให้สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย  รายละเอียด

23 เม.ย. 2564

17:39

WORLD

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด

08 เม.ย. 2564

19:27

WORLD

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทางเว็บไซด์ของบริษัท รายละเอียด

12 มี.ค. 2564

12:42

WORLD

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ประจำไตรมาส 4 ปี 2563 (แก้ไข) รายละเอียด

10 มี.ค. 2564

17:40

WORLD

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ประจำไตรมาส 4 ปี 2563 รายละเอียด

01 มี.ค. 2564

09:06

WORLD

อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 งดจ่ายเงินปันผล และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (แก้ไข) รายละเอียด

01 มี.ค. 2564

08:46

WORLD

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด

25 ก.พ. 2564

21:58

WORLD

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 รายละเอียด

25 ก.พ. 2564

21:57

WORLD

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด

25 ก.พ. 2564

21:56

WORLD

อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น รายละเอียด

25 ก.พ. 2564

21:57

WORLD

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด

15 ก.พ. 2564

17:33

WORLD

แจ้งการเปลี่ยนรอบบัญชีของบริษัทย่อย รายละเอียด

25 ม.ค. 2564

17:08

WORLD

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (แก้ไข) รายละเอียด

08 ม.ค. 2564

18:06

WORLD

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (แก้ไข) รายละเอียด